மோன்ஸ் செல்வம் என்ற 22வயது பெண்ணின் உலகின் மிக நீளமான சித்திரம் வரையும் சாதனை முயற்சி

மோன்ஸ் செல்வம் என்ற 22வயது  பெண்ணின் உலகின் மிக நீளமான சித்திரம் வரையும் சாதனை முயற்சி இத்தாலீயை சார்ந்த  கிளாடியோ ஸ்கியரோன் என்னும் ஓவிய கலைஞரால் 2018ஆம் ஆண்டு நிகழ்த்தப்பட்ட மிக நீளமான சித்திரம் வரைதல் உலக  சாதனை 297 புள்ளி …

Read More